Wniosek o wypłatę odszkodowania przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Tarnobrzeg, 01 maja 2009 r.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych [1]
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Wnioskodawca
(poszkodowany): Andrzej Kowalski
ul. Św. Jana 12
39-400 Tarnobrzeg
Sprawca szkody: Zdenek Wodricko
Karlova 2/11, 116 65 Praha
Republika Czeska
Ubezpieczyciel sprawcy szkody: Ceska Podnikatelska Pjistovna a.s.
Praga 4, ul. Budejowicka 5
Nr dokum.ubezpieczenia OC: 4012033749
Reprezentant czeskiego ubezpieczyciela w Polsce: [2]
T.U. COMPENSA S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
00-342 Warszawa
Wartość szkody: 23.118,30 zł

WNIOSEK
o wypłatę odszkodowania

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152) zgłaszam żądanie wypłaty odszkodowania w kwocie 24.530,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 26 sierpnia 2008 r.
Żądanie powyższe uzasadnione jest faktem, że w dniu 6 lipca 2007 r. w miejscowości TELČ w Republice Czeskiej należący do mnie (zarejestrowany na terytorium Polski) autobus marki NEOPLAN N 316 (nr rej. RT 11237) został uderzony przez samochód marki Mercedes-Benz, nr rej. 1J43671 (zarejestrowany na terytorium Czech), prowadzony przez Pana Zdenka Storka, w efekcie czego autobus, którym prowadziłem przewóz osób na zlecenie Biura Turystycznego „AL-TUR” w Sandomierzu został uszkodzony, a ja poniosłem szkodę w postaci utraconych korzyści, które uzyskałbym gdyby do zdarzenia nie doszło.
Ustalonym przez Policję sprawcą kolizji był Pan Zdenek Stork (obywatel Republiki Czeskiej). Na miejscu został sporządzony protokół policyjny opisujący zaistniałe zdarzenie i stwierdzający sprawcę szkody, a także ustalający zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wykupił polisę OC. Zakładem odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną przez samochód należący do Pana Zdenka Storka jest Ceska Podnikatelska Pjistovna a.s. (Czeskie Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowe S.A.), a dokument ubezpieczenia OC oznaczony jest numerem: 4012033749.
Na potwierdzenie powyższych okoliczności wskazuję następujące dowody:
- zaświadczenie o wypadku z dnia 6 lipca 2007 r. wydane przez Policję Republiki Czeskiej wraz z tłumaczeniem na język polski,
- potwierdzenie o uczestnictwie w wypadku wydane przez Policję Republiki Czeskiej nr ORJI-818/DN-SOU-2007 wraz z tłumaczeniem na język polski,
- Informacja dla Ubezpieczalni o wypadku drogowym wydana przez Policję Republiki Czeskiej nr ORJI-818/DN-SOU-2007 (opis zdarzenia, wskazanie sprawy szkody i ubezpieczyciela) wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zgodnie z treścią art. 82 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustaliłem, a następnie zgłosiłem fakt powstania szkody wraz z żądaniem wypłaty odszkodowania do reprezentanta Czeskiego Przedsiębiorstwa Ubezpieczeniowego S.A., Praga 4, ul. Budejowicka 5, którym na terenie Polski jest Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group. Zgłoszenie nastąpiło w dniu 12 maja 2008 r. Od dnia zgłoszenia T.U. COMPENSA S.A. kilkakrotnie zwracało się do mnie z żądaniami dostarczania kolejnych dokumentów, które w przeważającej części nie były konieczne do ustalenia odpowiedzialności Czeskiego Przedsiębiorstwa Ubezpieczeniowego S.A., a mimo to cierpliwie uzupełniałem całą dokumentację.
Podkreślam, że ostatnie pismo, jakie otrzymałem od reprezentanta czeskiego ubezpieczyciela, tj. od firmy T.U. COMPENSA S.A. datowane jest na dzień 27 sierpnia 2008 r. Od tego czasu nie przesłano mi żadnej informacji o tym, na jakim etapie jest rozpoznanie zgłoszonej sprawy, a także z jakiego powodu nastąpiło przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 83 w/w ustawy. Jak wynika z powołanego przepisu, a także z pisma samej T.U. COMPENSA S.A., termin do wydania decyzji rozstrzygającej o przyznaniu bądź odmowie wypłaty odszkodowania w sprawie mojej szkody upływał w dniu 26 sierpnia 2008 r. W chwili obecnej jest już zatem ponad osiem miesięcy po upływie ostatecznego terminu przewidzianego do likwidacji szkody przez jego przedstawiciela. [3]
Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w korespondencji prowadzonej pomiędzy poszkodowanym, a T.U. COMPENSA S.A., a w tym:
- pismo poszkodowanego z dnia 12 maja 2008 r. (zgłoszenie szkody),
- pismo COMPENSY z dnia 26 maja 2008 r. (żądanie dosłania dokumentacji),
- pismo poszkodowanego z dnia 17 czerwca 2008 r. wraz z kompletem załączników,
- pismo COMPENSY z dnia 26 maja 2008 r. (żądanie kolejnych dokumentów),
- pismo poszkodowanego z dnia 23 lipca 2008 r. wraz z załącznikami,
- pismo COMPENSY z dnia 12 sierpnia 2008 r.,
- pismo poszkodowanego z dnia 27 sierpnia 2008 r. wyjaśniające treść faktury VAT 30/AK/07.
Biorąc pod uwag fakt, że T.U. COMPENSA S.A. i reprezentowane przez nią Czeskie Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowe S.A. nie wywiązało się z obowiązków, o których mowa w art. 83 w/w ustawy, żądam wypłaty na swoją rzecz kwoty 23.118,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu do wydania decyzji, tj. od dnia 26 sierpnia 2008 r., wraz z kosztami poniesionymi na poświadczanie i tłumaczenie dokumentów przesłanych COMPENSIE (w zryczałtowanej kwocie 500 zł).
Wykazana kwota szkody jest ściśle związana z opisanym wyżej zdarzeniem, tj. kolizją drogową z dnia 6 lipca 2007 r. W wyniku tego zdarzenia autobus marki NEOPLAN, przy pomocy którego prowadziłem działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych na zlecenie biur turystycznych, uległ na tyle istotnemu uszkodzeniu, że uniemożliwiło ono wykonanie postanowień umowy zawartej pomiędzy mną a Biurem Turystycznym „TANK-TUR” z Sandomierza z dnia 1 czerwca 2007 r. Na podstawie przedmiotowej umowy zobowiązany byłem do świadczenia usługi transportu osób na trasie Brześć - Praga - Brześć w dniach od 16 czerwca 2007 r. do 30 września 2007 r., w zamian za wynagrodzenie wypłacane przez B.T. „TANK-TUR” w zryczałtowanej kwocie 180 € dziennie. Niestety w wyniku opisanego zdarzenia samochód używany przez mnie do wykonywania zobowiązań umownych uległ znacznemu uszkodzeniu. Pomimo początkowej próby wykonania zobowiązania umownego uszkodzonym autokarem, zostałem w dniu 28 czerwca 2008 r. wezwany przez przedstawicieli B.T. „TANK-TUR” do zaprzestania świadczenia usługi, wobec uszkodzenia autokaru, które uniemożliwiało normalne warunki transportu osób i zagrażało ich bezpieczeństwu. W związku z powyższym byłem zmuszony zaprzestać świadczenia usługi w okresie od 28 sierpnia 2007 r. do 30 września 2007 r. (ostatni dzień obowiązywania umowy). Fakt ten spowodował utratę spodziewanych korzyści, które do końca okresu objętego umową wyniosłyby 180 € dziennie. Stosując korzystny dla podmiotu odpowiedzialnego za szkodę kurs Euro z dnia 28 września 2007 r., tj. wg ostatniej tabeli kursów w przedmiotowym okresie, kwota utraconych korzyści wynosi zatem 23.118,30 zł.
Powyższe okoliczności wynikają z następujących dokumentów:
- umowa z dnia 01 czerwca 2007 r. pomiędzy Andrzejem Kowalskim a B.T. „TANK-TUR”,
- faktura VAT 30/AK/07, która stanowi ostatnie rozliczenie należności wynikających z umowy z dnia 01 czerwca 2007 r.
Zarówno w prawie polskim, jak i w prawie czeskim stosowanym na podstawie odesłania zawartego w IV Dyrektywie Komunikacyjnej Unii Europejskiej [4], stosowane jest szerokie rozumienie szkody obejmujące, tzw. lucrum cessans, tj. utracone korzyści. Szkoda obejmuje zatem zarówno rzeczywiste uszkodzenie (uszczerbek), jak i utracone korzyści, których poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. Jako poszkodowany wykazałem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem a zaistniałą szkodą, w tym także w zakresie utraconych korzyści, co uzasadnia przedstawione roszczenie.
Żądanie zostało skierowane do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ponieważ zgodnie z treścią art. 128 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku szkód, o których mowa w art. 80 ustawy, Biuro pełni funkcję organu odszkodowawczego, który rozpatruje żądania odszkodowawcze zgłoszone przez poszkodowanych lub uprawnionych i wypłaca odszkodowanie, m.in. wtedy, gdy zakład ubezpieczeń lub jego reprezentant do spraw roszczeń nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 lub 2.
Ponieważ moja szkoda powstała w następstwie zdarzeń, które miały miejsce na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Republika Czeska), innego niż państwo, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania (Polska), a reprezentant zagranicznego ubezpieczyciela nie dopełnił swoich obowiązków, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stało się właściwym adresatem roszczenia osoby poszkodowanej.
Jednocześnie, wobec treści art. 128 ust. 2 w/w ustawy, informuję, że jako poszkodowany nie wytoczyłem jeszcze powództwa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w związku z czym Biuro pozostaje legitymowane do wydania stosownej decyzji w tej materii. [5]
Proszę o pozytywne rozpoznanie zgłoszonego roszczenia, jako że decyzja negatywna znacząco przedłuży procedurę uzyskania należnego odszkodowania, a ponadto spowoduje konieczność uiszczenia przeze mnie znacznych kosztów sądowych i egzekucyjnych. Biuro natomiast posiada umocowanie prawne do szybkiego wypłacenia należnej kwoty odszkodowania, a następnie jego odzyskania na drodze roszczenia regresowego od Czeskiego Przedsiębiorstwa Ubezpieczeniowego S.A. w Pradze.
W tych okolicznościach przedmiotowe żądanie stało się konieczne i jest uzasadnione.
Informuję ponadto, że komplet dokumentacji żądanej przez T.U. COMPENSA S.A. został tej spółce doręczony w uwierzytelnionych notarialnie odpisach. Wobec powyższego, w celu zminimalizowania dalszych kosztów postępowania, załączam do niniejszego pisma kopie (odpisy) wszystkich dokumentów przekazanych T.U. COMPENSA S.A.
Z poważaniem,
Andrzej Kowalski
Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie A. Kowalskiego do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o wypadku z dnia 6 lipca 2007 r. wydane przez Policję Republiki Czeskiej wraz z tłumaczeniem,
- potwierdzenie o uczestnictwie w wypadku wydane przez Policję Republiki Czeskiej nr ORJI-818/DN-SOU-2007 wraz z tłumaczeniem,
- informacja dla Ubezpieczalni o wypadku drogowym wydana przez Policję Republiki Czeskiej nr ORJI-818/DN-SOU-2007 (opis zdarzenia i wskazanie sprawy szkody) wraz z tłumaczeniem,
- pismo poszkodowanego z dnia 12 maja 2008 r. (zgłoszenie szkody),
- pismo COMPENSY z dnia 26 maja 2008 r. i 5 lipca 2008 r. (żądanie dosłania dokumentacji),
- pismo poszkodowanego z dnia 23 lipca 2008 r.,
- pismo T.U. COMPENSA S.A. z dnia 12 sierpnia 2008 r.,
- pismo poszkodowanego z dnia 27 sierpnia 2008 r. wyjaśniające treść faktury VAT 30/AK/07,
- odpis dowodu rejestracyjnego uszkodzonego autobusu,
- oświadczenie poszkodowanego z dnia 17 czerwca 2008 r.,
- informacja o wartości sprzedanych usług w okresie kwiecień-sierpień 2007 r.,
- wyciąg (podsumowanie) z księgi przychodów i rozchodów za styczeń-grudzień 2007 r.,
- decyzja o wypłacie odszkodowania przez UNIQA za uszkodzenie autobusu z AUTO-CASCO,
- umowa z dnia 1 czerwca 2007 r. pomiędzy Jerzym Tałajem a B.T. „AL.-TUR”,
- faktura VAT 30/AK/07 (ostatnie rozliczenie należności umownych).


Objaśnienia

[1] Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organem działającym na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Powołano je w celu pomocy poszkodowanym w ustalaniu podmiotu odpowiedzialnego za szkodę powstałą na terenie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, a także organizacji i wypłaty odszkodowania w przypadkach określonych ustawą. Zgodnie z treścią art. 128 ustawy PBUK staje się ponadto organem odszkodowawczym, który będzie rozpatrywał żądanie wypłaty odszkodowania, jeśli:
- reprezentant zagranicznego zakładu ubezpieczeniowego nie udzieli poszkodowanemu odpowiedzi na zgłoszone roszczenie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania informacji o szkodzie (szczegółowo na ten temat art. 83 ustawy),
- gdy zagraniczny zakład ubezpieczeń, wbrew obowiązkowi ustawowemu, nie ustanowi reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski,
- nie będzie możliwe zidentyfikowanie pojazdu mechanicznego, który spowodował szkodę,
- nie zostanie zidentyfikowany zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za naprawienie szkody.
W tych sytuacjach Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanie się adresatem roszczenia osoby pokrzywdzonej w związku z wypadkiem na terenie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.
[2] Zgodnie z treścią art. 78 ustawy 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeniowy działający na terytorium Polski ma obowiązek ustanowienia na terenie każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej reprezentanta do spraw roszczeń. Analogiczny obowiązek przewiduje art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG (tzw. IV Dyrektywa Komunikacyjna), zgodnie z którym każde Państwo Członkowskie ma obowiązek zapewnić, że działające na jego terenie zakłady ubezpieczeń ustanowią na terenie każdego z pozostałych Państw Członkowskich reprezentanta do spraw roszczeń, którego obowiązkiem jest rozpatrzenie roszczenia osoby poszkodowanej oraz wypłata odszkodowania w przypadku uznania roszczenia za zasadne. W związku z powyższym osoba poszkodowana w związku z ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium Państwa Członkowskiego nie musi zwracać się do zagranicznego ubezpieczyciela, lecz wystarczy, gdy ustali i skieruje roszczenie do reprezentanta zagranicznego ubezpieczyciela na terenie swojego kraju. Podmiot będący reprezentantem ds. roszczeń można ustalić za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
[3] Termin udzielenia odpowiedzi przez reprezentanta zagranicznego przedstawiciela na terenie Polski w zakresie ustalenia własnej odpowiedzialności bądź odmowy wypłaty odszkodowania wynosi, zgodnie z treścią art. 83 ustawy, 3 miesiące. W tym czasie reprezentant ubezpieczyciela zagranicznego powinien ustalić i zgromadzić wszystkie fakty i dowody, które są mu niezbędne do wydania ostatecznej decyzji o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania.
[4] Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 2001.12.1) wprowadza zasadę, że zagranicznego ubezpieczyciela można pozwać przed sąd miejsca zamieszkania powoda (poszkodowanego), co nie zmienia faktu, że prawem właściwym do rozpoznania żądania wypłaty odszkodowania jest prawo państwa, na terenie którego miała miejsce szkoda komunikacyjna (art. 11 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia). W tej kwestii wypowiedział się także Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. Sprawa C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV przeciwko Jack Odenbreit (LexPolonica nr 1770314).
[5] W art. 128 ust. 2 w/w ustawy ubezpieczeniowej przewidziano, że wystąpić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych może tylko ta osoba, która nie wytoczyła powództwa przed sądem przeciwko zakładowi ubezpieczeń. W przypadku wytoczenia powództwa, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przestaje być zatem legitymowane do rozstrzygnięcia sporu i wypłaty odszkodowania. Ponadto PBUK odstępuje od podjętych czynności, jeśli w ciągu 60 dni od dnia przyjęcia żądania, ubezpieczyciel rozstrzygnie kwestię swojej odpowiedzialności, tj. poinformuje o sposobie rozstrzygnięcia żądania wypłaty odszkodowania. Jeśli decyzja ubezpieczyciela będzie negatywna, pozostaje pozwanie go na drodze powództwa cywilnego.