Dla firm

Ubezpieczenia przedsiębiorstw; gwarancją stabilnego rozwoju, oprócz gry rynkowej jest uniezależnienie się od występujących zdarzeń losowych oraz innych ryzyk na które narażone są wszystkie podmioty prowadzące działalność.

Twoja firma potrzebuje ubezpieczenia w zależności od tego jaki typ działalności prowadzisz. Dzięki współpracy z agentem właściciele, lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego podmiotu po przekazaniu informacji o potencjalnych ryzykach otrzymują od niezależnego specjalisty proponowany zakres ich ubezpieczenia.

Jeśli:
chcesz porównać ceny na rynku, dowiedzieć się jakiego ubezpieczenia potrzebujesz i jakie będzie dla Ciebie najlepsze, warto to skonsultować z kimś, kto ma doświadczenie i zna przepisy. W naszej ofercie posiadamy szereg produktów, które zapewnią kompleksową ochronę Państwa firm.

Szeroki zakres możliwych ubezpieczeń wchodzących w skład „ubezpieczenia firmowego” zobowiązuje nas do dokładnego i rzetelnego podejścia w przygotowaniu oferty. W rezultacie ubezpieczane przez nas małe i duże firmy minimalizują ryzyko strat, ponosząc niewygórowane koszty. Efektem naszej pracy jest zaufanie wielu przedsiębiorców od lat korzystających z naszych usług.

CO SIĘ SKŁADA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRMY?

1. UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMY

Ochrona majątku firmy od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem.

• ubezpieczenie budynków,
• ubezpieczenie flotowe firmy (ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów firmowych od kradzieży, OC, Autocasco, NNW, Assistance)
• ubezpieczenie maszyn i sprzętu elektronicznego,
• ubezpieczenie urządzeń oraz przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia działalności,
• ubezpieczenie środków obrotowych,
• ubezpieczenie kosztów stałych działalności,
• ubezpieczenie rzeczy najmowanych,
• ubezpieczenie mienia w transporcie,
• ubezpieczenie gotówki oraz ubezpieczenie środków pieniężnych w transporcie
• ubezpieczenie mienia pracowników oraz innych osób przyjętego w celu wykonania usługi wchodzącej w zakres działalności (np. naprawa czy sprzedaż)
• ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)
• ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację wynajętych pomieszczeń

2. UBEZPIECZENIE RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY – oc firmy, oc działalności

• ubezpieczenie straty finansowej / ubezpieczenie utraty zysku,
• ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych (ubezpieczenie kredytu kupieckiego),
• ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności (ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty ubezpieczony gdy wskutek wykonywania czynności zawodowych wyrządzona zostanie szkoda, do której naprawienia jest zobowiązany, przykłady poniżej),
• OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym,
• ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i awarii,
• ubezpieczenia firm w zakresie dodatkowych kosztów działalności w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu,
• ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych,
• gwarancje ubezpieczeniowe (przeznaczone dla firm biorących udział w przetargach. Dzięki nim przedsiębiorcy zwiększają wiarygodność firmy jako partnera w interesach i minimalizują ryzyko związane z inwestycjami.)
gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek,
gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych,
gwarancja zapłaty wadium,
gwarancja zwrotu zaliczki
gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych i handlowych,
gwarancja zapłaty za roboty budowlane,
gwarancje kontraktowe zabezpieczające inwestycje/projekty współfinansowane ze środków UE
gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego z tytułu świadczonych usług turystycznych,

3. UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW FIRMY / UBEZPIECZENIE PRACODAWCY

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
• pracownicze ubezpieczenia grupowe NNW,
• ubezpieczenia na życie pracowników firmy
• pracownicze ubezpieczenia medyczne i ochrony lekarskiej

UBEZPIECZENIE FIRMY – ZAKRES

Najbardziej powszechne i najczęściej stosowane ubezpieczenie firmy to ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (pożaru i innych żywiołów) oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Oprócz podstawowego zakresu ochrony stosuje się również rozszerzone ubezpieczenie od:

• zalania,
• przepięcia,
• uderzenia pojazdu,
• upadku drzew lub innych przedmiotów,
• dewastacji, wandalizmu
• zapadania się ziemi,
• katastrofy budowlanej,
• uszkodzenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
• błędu użytkownika oprogramowania,
• utraty danych, utraty oprogramowania,
• rozmrożenia towarów,
• uszkodzeń i awarii maszyn elektrycznych,
• odpowiedzialności cywilnej – oc działalności np.:
OC firmy deliktowe,
OC firmy kontraktowe,
OC pracodawcy,
OC przewoźnika w ruchu krajowym/międzynarodowym,
OC za szkody w środowisku,
OC najemcy,
OC aptek,
OC z tytułu posiadania wózków widłowych,
OC podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną,
OC podmiotów prowadzących hotele,
OC architekta,
OC inżyniera budownictwa,
OC komornika sądowego,
OC zarządcy nieruchomości,
OC rzeczoznawcy majątkowego,
OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
OC detektywa,
OC brokera,
OC agenta ubezpieczeniowego,
OC kancelarii prawniczej,
OC geodety,
OC lekarza weterynarii,
OC tłumacza,
OC doradcy podatkowego,
OC doradcy technicznego,
OC syndyka,
OC urbanisty,
OC projektanta technicznego,
OC adwokata,
OC radcy prawnego,
OC notariusza,
OC podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
OC podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
etc.

SYSTEMY UBEZPIECZENIA MIENIA FIRMOWEGO

Decydując się na ubezpieczenie mienia firmowego należy dokonać rzetelnego wyboru wysokości sum ubezpieczenia poszczególnych składników majątku, a także samego systemu ubezpieczenia. Najczęściej stosowane 4 systemy to:

– system ubezpieczenia na sumy stałe – Ubezpieczenie dotyczy całkowitej wartości mienia (w razie szkody odszkodowanie zostanie wypłacone do ustalonej wysokości). Każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia. System stosuje się, gdy mienie jest zgromadzone w jednej lokalizacji oraz w przypadku ruchomości o niewielkiej wartości

– system ubezpieczenia solidarnie na sumy stałe – Ubezpieczenie dotyczy całej wartości mienia bez podziału na lokalizacje. Ochroną objęte jest mienie ruchome zlokalizowane w kilku różnych miejscach, pod warunkiem że całość ujęta jest we wspólnej księgowości.

– system ubezpieczenia na sumy zmienne – Ubezpieczenie dotyczy przewidywanej najwyższej dziennej wartości środków obrotowych, jakie mogą zostać zgromadzone w określonym miejscu w czasie obowiązywania umowy. System dotyczy najczęściej środków obrotowych, gotówki i mienia w transporcie.

– system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – Ubezpieczenie dotyczy mienia ruchomego o wartości odpowiadającej maksymalnej potencjalnej stracie, która mogłaby być następstwem jednego zdarzenia losowego. System stosuje się, gdy istnieje małe ryzyko wystąpienia szkody całkowitej, np.: w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Zapraszamy