Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC – autocasco

Ubezpieczenie autocasco – AC – to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela.

Przedmiot ubezpieczenia AC

Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.
Ubezpieczenie AC – zakres

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Przykałdowo ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na:

1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

działania osób trzecich,

2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,

bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,

nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

3. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

4. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użyci