Obowiązkowe ubezpieczenie OC – obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce oraz wzrostem świadomości ubezpieczeniowej Polaków systematycznie rośnie ilość i zakres obowiązkowych ubezpieczeń OC adresowanych do poszczególnych grup zawodowych, czy podmiotów prowadzących określoną działalność. O ile w połowie lat 90-tych obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczyło nielicznych grup, o tyle z każdym rokiem przybywa podmiotów dla których ustawodawca narzuca obowiązek zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej. Wykaz obowiązkowych ubezpieczeń OC: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika. 3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokata. 5. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego. 6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza. 7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzecznika patentowego. 8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. OC biura rachunkowego.i 9. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. OC biegłego rewidenta. 10. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. OC doradcy podatkowego. 11. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta. 12. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa. 13. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej urbanisty. 14. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego. 15. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. 16. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 17. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. OC agenta ubezpieczeniowego. i 18. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. OC brokera ubezpieczeniowego. 19. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą. 20. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów (w ramach ubezpieczenia jacht casco). 21. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne. 22. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. OC świadczeniodawcy. 23. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komornika sądowego. 24. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. 25. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. 26. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty wykonujących zawód na terytorium RP. OC zawodowe lekarza, lekarza dentysty. 27. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych. 28. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa. 29. Obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.