Kolizja

Wypadek – co robić?

Obowiązki kierującego pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym określone zostały w artykule 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Kolizja – nie ma osób rannych, jedynie uległy uszkodzeniu pojazdy, kierujący w nim uczestniczący powinni:

zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
przedsięwziąć niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt ostrzegawczy, ogranicz przebywanie na jezdni – szczególnie w nocy niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu; usuń pojazd na chodnik lub pobocze
Powiadom Policje o zdarzeniu i zacznij spisywanie oświadczenia
W oświadczeniu tym powinna być opisana przyczyna i przebieg kolizji, w sposób jednoznaczny stwierdzająca, kto jest sprawcą.
Ponad to oświadczenie powinno zawierać dane na temat właściciela pojazdu,kierującego, ich adresów, kategorii, nr prawa jazdy i organu je wydającego, nr polisy OC i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, podpis sprawcy, dane świadków.

Jeżeli w wypadku są osoby ranne należy:
udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
nie podejmować czynności, które mogłyby utrudniać ustalenie przebiegu wypadku – absolutnie nie przestawiać pojazdu (pojazdów),
nie zbierać elementów pochodzących od pojazdów, części garderoby osoby potrąconej, czy jej rzeczy osobistych,
pozostać na miejscu wypadku, jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na miejsce
oznakować miejsce wypadku (światła awaryjne, trójkąt), aby nie doszło do następnego zdarzenia lub np. przejechania innego pojazdu po ofierze, ograniczyć przebywanie na jezdni szczególnie w nocy.
Wskazane jest zapisanie danych świadków zdarzenia lub chociażby numerów rejestracyjnych pojazdów przejeżdżających w chwili zdarzenia (w trakcie prowadzonego postępowania Policja będzie miała możliwość ustalić dane świadków).
Jeśli jesteś poszkodowanym

Ustal wszelkie dane osobowe sprawcy, osobiście sprawdź je z dowodem rejestracyjnym, prawem jazdy i dowodem osobistym. Sprawdź dane firmy ubezpieczającej w zakresie OC pojazd sprawcy i dane dotyczące zawartej przez niego umowy ubezpieczenia OC.

Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC

Wypadek i roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Zgłoszenia takiego możesz dokonać w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprzedającym polisy OC. Towarzystwa nie mają prawa odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Aby szybko dostać odszkodowanie

Zgłoś szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy odpowiedzialnym za szkodę.

Jeśli jesteś sprawcą

Udziel osobom poszkodowanym niezbędnych informacji o Twoim zakładzie ubezpieczeń i polisie OC

Szkoda komunikacyjna poza granicami Polski
Strona główna > Poradnik CUK » Kolizja

Zdarzyć się może, że podczas naszej podróży zagranicznej dojdzie do wypadku, którego będziemy sprawcami. Jesteśmy wtedy zobligowani do przekazania poszkodowanemu danych dotyczących zawartej przez nas polisy OC lub Zielonej Karty ewentualnie Ubezpieczenia Granicznego.

W sytuacji, kiedy sprawcą kolizji jest kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju zdarzenia należy spisać jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ( numer polisy, okres jej ważności, nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił), a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.

Rozważyliśmy kwestię zgłoszenia szkody jeżeli sprawcą wypadku była osoba kierująca pojazdem zarejestrowanym na terytorium państwa gdzie zdarzenie miało miejsce, a co zrobić w momencie kiedy kolizję spowodował inny cudzoziemiec? Po wejściu Polski do UE jeżeli sprawcą zdarzenia będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, poszkodowany powinien skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia, które wskaże mu zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania. Będzie mógł również po powrocie do Polski skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących polisy ubezpieczenia OC sprawcy, wskaże mu reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania. W sytuacji gdy krajowe ubezpieczenie OC naszego sprawcy nie obowiązuje na terytorium państwa gdzie doszło do zdarzenia należy poprosić o Ubezpieczenie Graniczne lub Zieloną Kartę od winnego kolizji. Następnie spisać wszystkie dane z polisy (numer polisy, okres ważności, dane osobowe, dane pojazdu, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń) po czym skontaktować się z Biurem Narodowym kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na dokumencie i które udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania.

Stłuczka z cudzoziemcem
Strona główna > Poradnik CUK » Kolizja

Kolizja z obcokrajowcem może przytrafić się każdemu. Co zrobić w takim przypadku?

Przede wszystkim kierowca z zagranicy powinien okazać się dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia OC (polisa OC, Zielona Karta lub ubezpieczenie graniczne)

Rodzaj dokumentu – potwierdzenia zależy od kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec:

1) Jeżeli sprawcą jest obywatel Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE + Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii i Chorwacji należy spisać:

– wszystkie dane z posiadanej przez niego polisy OC ( numer, nazwę Zakładu ubezpieczeniowego, okres ważności),

– dane osobowe sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),

– informacje o pojeździe (numer rejestracyjny, marka samochodu)

i skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Biuro wskaże poszkodowanemu kierowcy polski zakład ubezpieczeń, który wypłaci odszkodowanie.

2) W sytuacji, gdy sprawcą kolizji jest cudzoziemiec spoza UE, UEG, Szwajcarii i Chorwacji, spisujemy:

– numer Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego sprawcy, okres ważności i nazwę zakładu ubezpieczeniowego , który wydał dokument,

– dane osobowe sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),

– informacje o pojeździe (numer rejestracyjny, marka samochodu)

i kontaktujemy się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli Zielona Karta lub ubezpieczenie graniczne okazałyby się nieważne kontaktujemy się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W przypadku ubezpieczenia granicznego może to być także jakikolwiek polski zakład ubezpieczeniowy.

Warto mieć w samochodzie wspólne zgłoszenie szkody w wersji polsko-angielskiej, przydatne w razie kolizji z Polakiem bądź cudzoziemcem, które dostępne jest na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www.pbuk.pl