Autocasco

Ubezpieczenie autocasco – czy warto je kupić.

Życie pisze różne scenariusze. Do wielu dobrych porad dlaczego warto ubezpieczyć nasz samochód w zakresie AC możemy dołożyć kolejną. Jakiś czas temu auto naszego klienta zostało uszkodzone przez osobę ubezpieczoną w towarzystwie X. Była to szkoda parkingowa. Nie wiadomo dlaczego, kierowca Toyoty nie zauważył stojącej na parkingu Mazdy i uderzył w nią podczas cofania. Sprawca nie uciekł z miejsca zdarzenia, co niestety często się zdarza w takich sytuacjach, i poczekał na właściciela. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów przy wypłacie odszkodowania – skserowane zostały niezbędne dokumenty, polisy i spisano oświadczenie, w którym sprawca zdecydowanie przyznał się do winy.

Szkodę zgłoszono bez zbędnej zwłoki, zaraz po zdarzeniu. Likwidacja szkody ruszyła sprawnie, oględziny pojazdu odbyły się w ciągu paru dni. Nasz bohater wycenił naprawę szkody w autoryzowanym serwisie Mazdy. Dostał informację że naprawa auta kosztować będzie w granicach 3000 złotych. I tu zaczynają się schody, gdyż ubezpieczyciel sprawcy zaproponował odszkodowanie w wysokości….900zł. Na szczęście nasz klient posiadał polisę AC. Podziękował firmie sprawcy i zlikwidował szkodę ze swojego autocasco. Wycena (tej samej szkody) w jego Towarzystwie wyniosła….2 600zł. Teraz to jego ubezpieczyciel zażąda od firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypłaty odszkodowania. Firma sprawcy, tak czy tak wypłaci odszkodowanie, tylko teraz o jej wysokości będzie dyskutować z równym sobie. A nasz klient może spokojnie naprawić swoje auto i zapomnieć o całym zdarzeniu.

Co ciekawe klient wykupił sobie tanie autocasco w dobrym wariancie, najtańsze z dostępnych w ofercie CUK Ubezpieczenia. Pozwala nam to jeszcze raz podkreślić, że nie warto przepłacać za OC i AC. Warto natomiast pamiętać, że aby dobrze wybrać wariant ochrony, trzeba porozmawiać z doradcą. Jak widać na powyższym przykładzie dobrze dobrana polisa autocasco, może nam naprawdę zaoszczędzić nerwów i kłopotów. Na koniec, co ważne, szkoda ta nie będzie miała wpływu na zniżki (za bezszkodowość) klienta. W momencie kiedy jego towarzystwo odzyska pieniądze od firmy sprawcy (co w tej sytuacji jest formalnością) szkoda z AC zostanie wymazana z rejestru naszego klienta.

Co obejmuje AC?

Zadaniem umownego, dobrowolnego ubezpieczenia autocasco jest ochrona majątku ubezpieczonego od skutków takich zdarzeń, jak uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież jego pojazdu mechanicznego. Zdarzenie to musi zajść w takich okolicznościach, w których musiałby on – gdyby nie to ubezpieczenie – sam pokryć wynikłe szkody. Chodzi tu przede wszystkim o te wszystkie szkody w pojeździe, które wyrządza sobie sam posiadacz pojazdu – kierujący pojazdem posiadającym. Polisa AC zadziała gdy na przykład próbując zaparkować pojazd, posiadacz uszkadza go o słupek, czy bramę parkingu lub gdy na łuku szosy zjeżdża z toru jazdy i uderza w przydrożne drzewo. Niekiedy szkoda następuje w wyniku działania osób trzecich. Gdy wracamy na parking i widzimy że nasz pojazd został uszkodzony a sprawca jest nieznany. Jeśli posiadamy wykupioną polisę autocasco – nie będziemy musieli naprawiać naszego pojazdu na własny koszt. Zgłaszamy po prostu szkodę do naszego ubezpieczyciela, który opłaci nam naprawę pojazdu. To w jakich przypadkach i w jakim zakresie polisa ochroni nasz pojazd, zależy od wariantu w jakim wykupiliśmy autocasco, oraz od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, odnoszących się do wybranego przez nas produktu. Przed wykupieniem AC warto porównać oferty dostępne na rynku. Doradcy CUK, szybko i profesjonalnie, pomogą nam wybrać tę, o zakresie i warunkach odpowiadających naszym potrzebom.

W zależności od wariantu ubezpieczenie AC może obejmować:
Zderzenie się pojazdów,
Zderzenie się pojazdów z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
Uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
Pożar, wybuch, zatopienie i działanie innych sił przyrody,
Kradzież pojazdu lub jego części,
Dewastacja pojazdu.

Zanim wykupisz AC zwróć uwagę na:

poprawne określenie wartość pojazdu – sumy ubezpieczenia,
udziały własne – ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania – czy można je znieść (wykupić),
czy Twój pojazd posiada wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe?
wyłączenia odpowiedzialności- kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania (np. czy odszkodowanie będzie ograniczone w przypadku przekroczenia prędkości w momencie szkody),
wariant ubezpieczenia – czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży?
wykupienie amortyzacji – czy możesz zamontować nowe oryginalne części?
czy masz assistance?
zakres terytorialny – warto sprawdzić czy ubezpieczenie działa tylko na terenie RP, czy też innych krajów. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych ma w swoim zakresie ochronę na terenie Europy, przy czym na terytorium państw byłego Związku Radzieckiego z ochrony wyłączona jest kradzież,
jaki jest termin zgłoszenia szkody z autocasco,
jakie dodatkowe koszty pokryje Towarzystwo? Opłacenie parkingu po szkodzie, holowanie pojazdu, zwrot kosztów wymiany zamków po próbie włamania, zwrot kosztów przeglądu technicznego po większej szkodzie itp.
czy jest wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia – czyli pomniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeśli wykupimy konsumpcję sumy ubezpieczenia, nie będziemy musieli doubezpieczać auta po wypłacie odszkodowania.

W jakich przypadkach Twoje AC nie zadziała.

W niektórych sytuacjach Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania z polisy autocasco. Warto wiedzieć, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce. Są to przypadki:
jeśli szkoda była wyrządzona umyślnie, lub pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających,
jeśli kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu,
jeśli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
w przypadku kradzieży, jeżeli właściciel nie przedstawi wszystkich kompletów kluczyków i sterowników do zabezpieczeń (np. pilotów do alarmu), których posiadanie zadeklarował w momencie zawierania ubezpieczenia, dowodu rejestracyjnego,
szkody w przewożonych za opłatą ładunkach i bagażach,
szkody eksploatacyjne np. dotyczące ogumienia

Część Towarzystw nie wypłaci odszkodowania również za:
szkody wyrządzone po “wstawieniu” auta w celu sprzedaży do komisu, czy też w czasie naprawy w warsztacie samochodowym,
brak badania technicznego w momencie szkody,
jeśli właściciel pojazdu nie może przedstawić dokumentu zakupu pojazdu czy dokumentu odprawy celnej.

 

NADUBEZPIECZENIE

Nadubezpieczenie jest to podanie zakładowi ubezpieczeń wyższej niż rzeczywista kwoty majątku do objęcia ubezpieczeniem.
Nadubezpieczenie jako takie nie jest groźne dla Ubezpieczającego, z tym że przy nadubezpieczeniu należy pamiętać o tym, iż zakład ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania wyższego niż zaistniała szkoda.

Dla odmiany składka ubezpieczeniowa jest naliczona od zadeklarowanej sumy. Warto również pamiętać, że w przypadku nadubezpieczenia w momencie gdy zostanie ono wykryte można zażądać od zakładu ubezpieczeń zmniejszenia sum ubezpieczenia. Obniżenie sum ubezpieczenia zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca w którym zażądano zmniejszenia tychże. Jednocześnie zakład ubezpieczeń powinien zwrócić nadpłaconą składkę za okres od dnia korekty sumy ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia.

NIEDOUBEZPIECZENIE

Niedoubezpieczenie jest to objęcie ubezpieczeniem tylko części posiadanego mienia. Niedoubezpieczenie najczęściej jest wynikiem zadeklarowania wartości majątku wg wartości księgowej netto przy jednoczesnym zgłoszeniu tej wartości jako wartości księgowej brutto. Niedoubezpieczenie jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla Ubezpieczającego, który sobie tego faktu nie uświadamia. Niedoubezpieczenie ma bowiem to do siebie, że ujawnia swoją niesympatyczną naturę nie tylko przy szkodach całkowitych (np. pożar całego majątku) ale i przy częściowych. Dzieje się tak dlatego, że zakłady ubezpieczeń przy wypłacie odszkodowania stosują zasadę proporcji.

ZASADA PROPORCJI

Zasada proporcji jest jedną z najważniejszych zasad w ubezpieczeniach majątkowych. Charakterystyczna dla ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów, rzadziej występuje w innych rodzajach ubezpieczeń. Uregulowana jest w ogólnych warunkach ubezpieczeń poszczególnych zakładów – jej celem jest wymuszenie na osobie ubezpieczającej się ubezpieczenia całego posiadanego mienia. Chodzi tu o to, że zakład ubezpieczeń aby rozproszyć ryzyko bierze do ubezpieczenia cały majątek, o którym z góry wie, że w 100 % nie powinien spłonąć.

Ryzyko małych szkód jest o wiele wyższe od wystąpienia jednej szkody totalnej. Sama zasada brzmi tak: odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej mienia. Matematycznie wyliczenie odszkodowania wygląda następująco:

(suma zadeklarowana \ wartość rzeczywista) x wysokość szkody

Z powyższego widać że jeżeli deklarowana suma jest niższa od wartości rzeczywistej współczynnik, o który będzie zmniejszona szkoda będzie zawsze mniejszy od 1 co siłą rzeczy spowoduje zmniejszenie się odszkodowania. Zasada proporcji jest stosowana tylko w przypadku niedoubezpieczenia mienia stąd jeżeli suma deklarowana byłaby wyższa od wartości rzeczywistej wówczas zakład zasady proporcji nie zastosuje.

W zależności od zakładu ubezpieczeń zasada proporcji ulega mniejszym lub większym modyfikacjom np. niektóre zakłady nie stosują zasady proporcji jeżeli różnica sumy zadeklarowanej do rzeczywistej wartości mienia nie przekracza 20 % rzeczywistej wartości rzeczy tzw. Klauzula Lee Way

Gdy masz szkodę.

Niezwłocznie zgłoś szkodę w firmie ubezpieczeniowej w której wykupiłeś polisę,
Nie dokonuj w uszkodzonym samochodzie żadnych zmian, poza niezbędnymi uzasadnionymi koniecznością dalszej bezpiecznej jazdy,
Nie naprawiaj Swojego auta przed dokonaniem oględzin przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
W razie kradzieży lub rabunku niezwłocznie powiadom policję, pamiętaj że po kradzieży musisz przedstawić zadeklarowane przy ubezpieczeniu komplety kluczyków, pilot do alarmów, prawo jazdy, oryginał polisy AC, dowód rejestracyjny, fakturę, brief celny czy umowę zakupu auta.